ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

เอกสารที่ต้องเตรียมการทำหนังสือเดินทาง(Passport)

บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับบัตรประชาชน)

กรณีมีหนังสือเดินทางอยู่แล้วหากหมดอายุหรือใกล้หมดอายุแล้วให้นำหนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี) ไปด้วย

กรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหาย ให้นำใบแจ้งความฉบับจริงไปด้วย

สำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์

บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปีขึ้นไป)

สูติบัตรฉบับจริง ในกรณีที่อายุไม่ถึง 15 ปี

บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริง)

หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)

เอกสารแสดงความเกี่ยวพันกัน และอำนาจปกครองบุตร

กรณีที่ 1 : บิดามารดาอยู่ด้วยกัน

(อาจจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนสมรส แต่มีอำนาจปกครอบบุตรร่วมกัน)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีบิดามารดาหย่าร้าง หรือบุคคลที่ 3 เป็นผู้ปกครอง หรือเป็นบุตรบุญธรรม

ทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุว่าผู้ใดมีอำนาจปกครองบุตร

หนังสือรับรองการใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (กรณีมารดาเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร)

คำสั่งศาลให้บิดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (กรณีบิดาเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร)

คำสั่งศาลให้ผู้ปกครองมีอำนาจปกครองเด็กแทนบิดามารดา (กรณีบุคคลที่ 3 เป็นผู้ปกครอง)

ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (หากมี), ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมฉบับจริง (กรณีจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม)

กรณีที่ 2 : บิดามารดาหย่าร้าง

กรณีที่ 3 : บิดามารดา จดทะเบียนสมรสแต่แยกกันอยู่ (ติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้)

กรณีที่ 4 : บิดาเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร

ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และแยกกันอยู่ (ติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้)

กรณีที่ 5 : บุคคลที่ 3 เป็นผู้ปกครอง (ติดต่อบิดาและมารดาไม่ได้)

กรณีที่ 6 : จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

เอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทาง สำหรับพระภิกษุและสามเณร

บัตรประชาชนฉบับจริงที่ระบุสถานะปัจจุบัน (หากมี)

หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณรฉบับจริง

ทะเบียนบ้าน/วัดที่มีชื่อยู่ในปัจจุบัน

ใบตราตั้งสมณศักดิ์ (หากประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทาง)

มติเถรสมาคม (กรณีหนังสือเดินทางราชการสำหรับพระธรรมทูต)

ใบ ศ.ต.ภ. (กรณีหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา 5 ปี)

หนังสือรับรองความประพฤติและให้ความยินยอมจากเจ้าอาวาสและประทับตราของวัด (กรณีสามเณร)

หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)

สำหรับข้าราชการ พนักงานของรัฐ

และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติภารกิจของทางราชการ

บัตรประชาชน

บัตรประจำตัวข้าราชการ

หนังสือนำจากต้นสังกัดถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอทำหนังสือเดินทางราชการ

สำเนาบันทึกอนุมัติให้เดินทางไปราชการในต่างประเทศ

เอกสารอื่นๆ เช่น สัญญาจ้างงาน

ระบบจองคิวเพื่อขอทำหนังสือเดินทาง

https://www.qpassport.in.th/#/landing

ที่มา : https://consular.mfa.go.th/th/publicservice/doc4passport
cr : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

#หนังสือเดินทาง #ทำหนังสือเดินทาง #พาสปอร์ต #ThaiPassport #Passport